1. presumtion

  presumtion, juridisk term för ett erfarenhetsmässigt grundat antagande att det föreligger ett samband mellan en viss presumerande omständighet och en annan presumerad omständighet.
 2. presumtionsansvar

  presumtionsansvar, skadeståndsansvar för en part som inte kan bevisa att varken han eller andra som han svarar för (t.ex. anställda) bär skuld till en skada; till skillnad från vid s.k. kontrollansvar (vanligt inom köprätten) behöver han däremot inte kunna visa att skadeorsaken legat utom hans kontroll.
 3. legal presumtion

  legal presumtion, juridisk term, en typ av presumtion.
 4. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 5. faderskap

  faderskap, den erkända relationen mellan en man och hans barn.
 6. barnamord

  barnamord, inom rättshistorien det uppsåtliga dödandet och undangömmandet av ett nyfött utomäktenskapligt barn, förövat av barnets moder.
 7. bördspresumtion

  bördspresumtion, antagandet att den äkta mannen är far till hustruns barn.
 8. bördstalan

  bördstalan, talan vid domstol, förd av den som i kraft av sin bördsrätt ville lösa till sig fast egendom som släkting försålt eller på annat sätt avhänt sig.
 9. presumera

  presume´ra verb ~de ~t ORDLED: pre-sum-er-ar SUBST.: presumerande, presumering; presumtion
  Svensk ordbok