1. prisa

  pri`sa verb ~de ~t ORDLED: pris-ar SUBST.: prisande; 2pris
  Svensk ordbok
 2. pris

  pris, vanligtvis det antal penningenheter (t.ex. kronor) per enhet av en vara (eller tjänst) en köpare erlägger vid köp (eller en försäljare erhåller vid försäljning) av denna.
 3. pris–lönespiral

  pris–lönespiral, löne–prisspiral, inflationsmodell enligt vilken prisökningen under en period beror på löneökningen under föregående period, medan löneökningen under samma period är avhängig föregående periods prisstegring.
 4. prisanpassning

  prisanpassning, anpassning av priserna vid efterfråge- eller utbudsöverskott på en vara, varvid balansen återupprättas.
 5. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 6. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 7. inflation

  inflation, allmän prisstegring.
 8. högkonjunktur

  högkonjunktur, en period när det råder hög sysselsättning, stor investeringsaktivitet och stigande priser.
 9. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 10. utbud

  utbud, vanligen den mängd varor eller tjänster som finns till försäljning till ett visst pris.