1. produkt

  produkt är ofta något som är tillverkat av människan eller av naturen.
 2. produkt

  produkt, i matematiken resultatet av en multiplikation.
 3. produktionsfaktor

  produktionsfaktor, faktor, produktionsmedel, de olika resurser som behövs för att producera varor och tjänster.
 4. produktionsmedel

  produktionsmedel, inom nationalekonomin beteckning för de olika resurser med vars hjälp varor och tjänster produceras, se produktionsfaktor.
 5. produktionsförhållanden

  produktionsförhållanden, i historiematerialismen de olika positioner (t.ex. ägande, övervakande och arbetande) som samhällsmedlemmarna intar i förhållande till den materiella produktionen.
 6. produktion

  produktion, den process i vilken varor och tjänster produceras med hjälp av olika produktionsfaktorer.
 7. produktplakatet

  produktplakatet, svensk sjöfartsförordning som under perioden 1724–1825 förbjöd utländska fartyg att frakta annat än det egna landets och dess koloniers produkter till Sverige.
 8. produktivitet

  produktivitet, inom ekonomin produktionens effektivitet.
 9. produktplacering

  produktplacering, metod för att delfinansiera framför allt spelfilmer genom att ett företag betalar för att använda eller visa upp varumärken eller produkter i filmen.
 10. produktivkrafter

  produktivkrafter, hjälpmedel som avgör vad och hur mycket som kan produceras.