1. Trommers prov

  Trommers prov, ett sätt att påvisa reducerande sockerarter.
 2. provins

  provins, administrativ region, förvaltningsområde i många länder, bl.a. Belgien, Canada, Kina och Italien.
 3. provins

  provins, i antikens Rom intresse- och kompetensområde för ämbetsman med imperium.
 4. Hellers prov

  Hellers prov, förr vanligt test för att påvisa sjukliga mängder protein, ”äggvita”, i urinen.
 5. nationella prov

  nationella prov, nationella ämnesprov, centralt utarbetade prov för grundskola, gymnasieutbildning samt svenskundervisning för invandrare.

 6. provision

  provision, ersättning som betalas till personer som förmedlat tjänster, t.ex. fastighetsmäklare, eller verkat för avsättning av annans varor, t.ex. handelsresande eller handelsagenter.
 7. provstoppsavtalet

  provstoppsavtalet, avtal ingånget 1963 mellan Sovjetunionen och USA som förbjuder kärnvapenprov ovan jord.

 8. proveniensprincipen

  proveniensprincipen, arkivvetenskaplig teori som bygger på respekt för arkivens ursprungliga ordning och som innebär att varje arkivbildares handlingar betraktas och bevaras som en organiskt framvuxen enhet och helhet.
 9. provinsialläkare

  provinsialläkare, läkare anställd och avlönad av staten för att ha hand om hälso- och sjukvården på landsbygden.
 10. provrörsbefruktning

  provrörsbefruktning, i allmänt språkbruk benämning på vissa former av assisterad befruktning.