1. förstörande provning

  förstörande provning, provning efter vilken de enheter som testats eller prov­körts inte går att använda eller reparera.
 2. provning

  provning, undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos produkt, process eller tjänst enligt ett specificerat förfarande.
 3. oförstörande provning

  oförstörande provning, materialprovning med metoder som inte förstör materialet, t.ex. magnetpulverprovning, röntgenprovning och ultraljudsprovning.
 4. flampunkt

  flampunkt, den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till för att de från vätskan avgivna gaserna skall antändas av en öppen låga vid standardiserad provning.
 5. SP

  SP, förkortning för Statens provningsanstalt, sedermera Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, sedan 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 6. säkerhetsfaktor

  säkerhetsfaktor, förhållandet mellan kritisk och tillåten belastning av en detalj eller konstruktion.
 7. kontroll

  kontroll, övervakning, tillsyn, granskning; styrning.
 8. certifiering

  certifiering, åtgärd genom tredje part – vanligtvis certifieringsorgan – som visar att tillräcklig tilltro har erhållits att en produkt, process eller tjänst är i överensstämmelse med standard eller annat regelgivande dokument.
 9. Statens provningsanstalt

  Statens provningsanstalt, äldre namn på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 10. konstruktionsstål

  konstruktionsstål, stål som ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg m.m.