1. flampunkt

  flampunkt, den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till för att de från vätskan avgivna gaserna skall antändas av en öppen låga vid standardiserad provning.
 2. SP

  SP, förkortning för Statens provningsanstalt, sedermera Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, sedan 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 3. förstörande provning

  förstörande provning, provning efter vilken de enheter som testats eller prov­körts inte går att använda eller reparera.
 4. säkerhetsfaktor

  säkerhetsfaktor, förhållandet mellan kritisk och tillåten belastning av en detalj eller konstruktion.
 5. certifiering

  certifiering, åtgärd genom tredje part – vanligtvis certifieringsorgan – som visar att tillräcklig tilltro har erhållits att en produkt, process eller tjänst är i överensstämmelse med standard eller annat regelgivande dokument.
 6. kontroll

  kontroll, övervakning, tillsyn, granskning; styrning.
 7. konstruktionsstål

  konstruktionsstål, stål som ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg m.m.
 8. provning

  provning, undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos produkt, process eller tjänst enligt ett specificerat förfarande.
 9. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 10. materialprovning

  materialprovning, fastställande och testning av egenskaper hos råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter.