1. publikation

  publikation, benämning på skrift som mångfaldigas för distribution till allmänheten.
 2. publikaner

  publikaner, skatteförpaktare i det romerska riket, ofta även innehavare av kontrakt för offentliga arbeten, transporter etc.
 3. publik

  1publi´k subst. ~en ORDLED: publ-ik-en
  Svensk ordbok
 4. publik

  2publi´k adj. ~t ORDLED: publ-ik
  Svensk ordbok
 5. publik egendom

  publik egendom, äldre benämning på allmän egendom, främst statlig och kommunal men även åtskillig kyrklig, i motsats till enskild (privat) egendom.
 6. publikforskning

  publikforskning, forskningstradition med två huvudfåror: den ena studerar vilka som ingår i en viss publik och vad som utmärker dem, medan den andra studerar hur publiken tar till sig de kulturprodukter den exponerar sig för.
 7. publikt aktiebolag

  publikt aktiebolag, publ., aktiebolag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden, exempelvis ett börsbolag.
 8. publikmätning

  publikmätning, undersökningar av radio- och TV-vanor med huvudsakligt syfte att kartlägga enskilda kanalers eller programs räckvidd.
 9. publikationsbrott

  publikationsbrott, term som ofta avser detsamma som tryckfrihetsbrott men ibland bara vissa av dessa.
 10. Nils Ferlin

  Ferlin, Nils, född 11 december 1898, död 21 oktober 1961, poet.