1. rösträtt

  rösträtt, rätt att avge röst i ett allmänt val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt folkomröstning; historiskt även rätt att delta i prästval samt kommunalstämmas respektive kyrkostämmas och allmän rådstugas överläggningar och beslut.
 2. rösträttsrörelsen

  rösträttsrörelsen, folkrörelse som under liberal ledning 1886–1900 organiserade en landsomfattande kamp för den allmänna och lika rösträttens principer.
 3. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att avge röst, i de flesta fall också kvinnors valbarhet, till nationella representationer (riksdag, parlament etc.), en av kvinnorörelsens stora frågor.
 4. röse

  röse, forntida, i regel välvd, kupolliknande gravbyggnad av kal sten.
 5. röstning

  röstning, process då väljare eller ledamöter i en församling avger sin röst vid val eller votering.

 6. röstlängd

  röstlängd, förteckning över röstberättigade vid riksdagsval, kommunala val och val till EU-parlamentet samt ev. folkomröstningar.
 7. rösträtt

  rösträtt, rätt för en aktieägare att rösta för samtliga aktier som han äger eller företräder, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen.
 8. allmän rösträtt

  allmän rösträtt, rätt för alla vuxna oberoende av kön, ras, inkomst och förmögenhet att delta i val, infördes i en rad länder i början av 1900-talet.
 9. röstsplittring

  röstsplittring, väljarnas benägenhet att rösta på olika partier vid gemensam valdag för riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval.

 10. röstkort

  röstkort, ett bevis som vid allmänna val och folkomröstningar utfärdas av Valmyndigheten för varje röstberättigad.