1. röstetal

  rös`tetal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: röste--tal-et
  Svensk ordbok
 2. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 3. utjämningsmandat

  utjämningsmandat, mandat i ett proportionellt valsystem som inte fördelas mellan partierna direkt efter utfallet i valkretsarna utan används för att åstadkomma en proportionell fördelning som så nära som möjligt överensstämmer med partiernas röstetal i hela valområdet.

 4. fyraprocentsspärren

  fyraprocentsspärren, bestämmelsen i regeringsformens 3:e kapitel att vid val till Sveriges riksdag får bara de partier som fått minst 4 procent av de avgivna rösterna delta i mandatfördelningen.

 5. personval

  personval, möjlighet för väljaren att påverka valet av representant vid allmänna val.

 6. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.
 7. Amsterdamfördraget

  Amsterdamfördraget, egentligen Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, avtal mellan Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater om förändringar i EU:s konstituerande fördrag, Unionsfördraget (Maastrichtfördraget), samt de tre gemenskapsfördragen Romfördraget (EG-fördraget), EURATOM-fördraget samt EKSG-fördraget.
 8. jämkade uddatalsmetoden

  jämkade uddatalsmetoden, princip för mandatfördelning inom en valkrets, syftande till proportionalitet, använt i Sverige vid allmänna val sedan 1954.

 9. Bertil Ohlin

  Ohlin, Bertil, född 23 april 1899, död 3 augusti 1979, nationalekonom och politiker (folkpartist), professor vid Köpenhamns universitet 1924–29 och vid Handelshögskolan i Stockholm 1929–65, statsråd 1944–45, riksdagsman 1938–67 (första kammaren till 1944), partiledare 1944–67.
 10. mandatfördelning

  mandatfördelning sker i flera led i parlament och kommunala församlingar (regionalt mellan partierna och inom partierna) och har samband med reglerna för valsystem, valkretsindelning med mera.