1. röstetal

  rös`tetal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: röste--tal-et
  Svensk ordbok
 2. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 3. utjämningsmandat

  utjämningsmandat, mandat i ett proportionellt valsystem som inte fördelas mellan partierna direkt efter utfallet i valkretsarna utan används för att åstadkomma en proportionell fördelning som så nära som möjligt överensstämmer med partiernas röstetal i hela valområdet.

 4. fyraprocentsspärren

  fyraprocentsspärren, bestämmelsen i regeringsformens 3:e kapitel att vid val till Sveriges riksdag får bara de partier som fått minst 4 procent av de avgivna rösterna delta i mandatfördelningen.

 5. personval

  personval, möjlighet för väljaren att påverka valet av representant vid allmänna val.

 6. jämkade uddatalsmetoden

  jämkade uddatalsmetoden, princip för mandatfördelning inom en valkrets, syftande till proportionalitet, använt i Sverige vid allmänna val sedan 1954.

 7. mandatfördelning

  mandatfördelning sker i flera led i parlament och kommunala församlingar (regionalt mellan partierna och inom partierna) och har samband med reglerna för valsystem, valkretsindelning med mera.

 8. Amsterdamfördraget

  Amsterdamfördraget, egentligen Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, avtal mellan Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater om förändringar i EU:s konstituerande fördrag, Unionsfördraget (Maastrichtfördraget), samt de tre gemenskapsfördragen Romfördraget (EG-fördraget), EURATOM-fördraget samt EKSG-fördraget.
 9. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.
 10. beslutsordning

  beslutsordning, form för hur beslut fattas.