1. ratificera

  ratifice´ra verb ~de ~t ORDLED: rati-fic-er-ar SUBST.: ratificerande, ratificering; ratifikation
  Svensk ordbok
 2. nationell minoritet

  nationell minoritet, en grupp med uttalad samhörighet som till antalet har en icke dominerande ställning i samhället i förhållande till resten av befolkningen.
 3. FN-konventioner

  FN-konventioner, internationella överenskommelser som slutits med FN:s medverkan och där FN:s generalsekreterare är depositarie.
 4. Nationernas förbund

  Nationernas förbund, NF, även kallat Folkförbundet, organisation 1920–46 för internationellt samarbete, skapad av segrarmakterna vid första världskrigets slut.
 5. konsumentprisindex

  konsumentprisindex, KPI, index som visar hur prisutvecklingen i genomsnitt utvecklar sig på varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige.

 6. Bill of Rights

  Bill of Rights, i England benämning på en lag som antogs 1689 i samband med att Jakob II fördrevs från tronen (den ärorika revolutionen).
 7. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 8. kommunal självstyrelse

  kommunal självstyrelse, styrelseform enligt vilken lokala enheter ombesörjer kollektivt finansierade förvaltningsuppgifter med möjlighet för kommunens medlemmar att fatta beslut och direkt medverka i förvaltningsprocessen angående frågor som nära berör individen.
 9. Genèvekonventionerna

  Genèvekonventionerna, Rödakorskonventionerna, fyra internationella överenskommelser från 1949 om skydd för krigets offer (sårade soldater, skeppsbrutna sjömän, krigsfångar och civila).
 10. Woodrow Wilson

  Wilson, Woodrow, född 28 december 1856, död 3 februari 1924, amerikansk politiker (demokrat), president 1913–21.