1. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 2. real

  real (ytterst av medeltidslat. realis ’verklig’, av latin res ’sak’, ’ting’, ’föremål’), real-, verklig, faktisk, sak-; motsats ofta: nominell.
 3. realismen

  realismen, se realism.
 4. realskola

  realskola, skolform som avskaffades successivt under 1950- och 60-talen i och med att den obligatoriska skolan blev nioårig (de sista kommunala realskolorna upphörde dock först 1972).
 5. reale

  reale, realgenus, ett genus som i traditionell svensk grammatik tillkommer vissa substantiv.
 6. real

  real, myntenhet (sedan 1 juli 1994) i Brasilien; 1 real=100 centavos.
 7. real

  real, silvermynt infört vid 1300-talets mitt i Spanien och Portugal.
 8. realkapital

  realkapital, kapital (produktionsmedel) i form av bl.a. fabriker, verktyg, maskiner och mark som förutom råvara och arbetskraft krävs för att producera en vara.
 9. real konjunkturteori

  real konjunkturteori, teori som försöker förklara fluktuationer i produktion och sysselsättning utifrån en klassisk modell med flexibla priser och kontinuerlig jämvikt.
 10. realexamen

  realexamen, slutexamen vid realskola och motsvarande statliga och kommunala skolor och enskilda skolor med examensrätt, införd 1905 och till 1928 benämnd realskolexamen.