1. rehabilitering

  rehabilitering, återställande av förlorad funktion (till skillnad från habilitering: utvecklande av ny förmåga).
 2. rehabilitering

  rehabilite´ring subst. ~en ~ar ORDLED: re-hab-il-it-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. medicinsk rehabilitering

  medicinsk rehabilitering, se rehabilitering.
 4. psykiatrisk rehabilitering

  psykiatrisk rehabilitering, psykosocial rehabilitering, enligt WHO en process som underlättar för individer, som till följd av psykisk störning har funktionsnedsättning, oförmåga eller handikapp att nå sin optimala nivå för att fungera självständigt i samhället.
 5. Delegationen för yrkesinriktad rehabilitering

  Delegationen för yrkesinriktad rehabilitering, DYR, rådgivande delegation, knuten till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).
 6. ADL

  ADL, activities of daily life, ’aktiviteter i det dagliga livet’, centralt begrepp inom medicinsk och social rehabilitering.
 7. annexsjukhus

  annexsjukhus, sjukhus knutet till annat, större sjukhus och avsett för konvalescens, rehabilitering, långvård etc.
 8. HADAR

  HADAR, Handikapp, Datorer, Arbete, Rehabilitering, verksamhet riktad till personer med funktionshinder, tidigare inom AmuGruppen.
 9. Signe Brunnström

  Brunnström, Signe, 1898–1988, sjukgymnast, verksam huvudsakligen i USA.
 10. arbetsmarknadsinstitut

  arbetsmarknadsinstitut, Ami, tidigare benämning på den arbetslivsinriktade rehabilitering, främst inriktad på arbetssökande med funktionshinder, som bedrivs inom Arbetsförmedlingen lokalt eller regionalt.