1. rek

  rek, förkortning i postala sammanhang för rekommenderad försändelse, se rekommendation.
 2. rek

  rek subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rek-et
  Svensk ordbok
 3. Rekarne

  Rekarne, slättområde i nordvästra Södermanland mellan Mälaren och Hjälmaren.
 4. rekommendation

  rekommendation, postal tjänst som innebär att en inrikes eller utrikes brevförsändelse mot särskild avgift befordras tillsammans med övrig värdepost för att en säker framkomst skall tryggas.
 5. rekommendation

  rekommendation, benämning på ett av en statlig förvaltningsmyndighet fattat normbeslut i syfte att klart markera att det inte är fråga om föreskrifter som är formellt bindande.
 6. rektaklausul

  rektaklausul, term inom skuldebrevsrätten: bestämmelse om att betalning ska ske direkt till namngiven person.
 7. rektalpalpation

  rektalpalpation, undersökning av ändtarmen och kringliggande organ där undersökaren för ett handskbeklätt finger genom analöppningen in i ändtarmen.
 8. rekursiv

  rekursiv. En omskrivningsregel i en generativ grammatik är rekursiv om en symbol på regelns inputsida återkommer på outputsidan i samma eller en senare regel.
 9. rekonstruktion

  rekonstruktion, inom språkhistorien ett förfarande som innebär att man gör antaganden om en tidigare, inte bevarad språkform på grundval av senare, bevarade språkformer.
 10. rektumexstirpation

  rektumexstirpation, operativt avlägsnande av ändtarmen (rektum), t.ex. vid ändtarmscancer.