1. reliabilitet

  reliabilitet, tillförlitlighet, inom beteendevetenskaperna mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta värden i t.ex. ett test eller experiment är.
 2. reliabilitet

  reliabilitet, i tekniska sammanhang den sannolikhet med vilken ett visst system fungerar vid en given tidpunkt.
 3. reliabilitet

  reliabilite´t subst. ~en ORDLED: re-li-abil-itet-en
  Svensk ordbok
 4. validitet

  validitet, den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta.
 5. skriftpsykologi

  skriftpsykologi, benämning införd i början av 1960-talet på forskning avseende handstilens psykodiagnostiska värde.
 6. visuell analog skala

  visuell analog skala, VAS, visuell analogskala, engelska visual analogue scale, skala som ingår i en grafisk metod för att mäta en persons uppfattning eller upplevelse.
 7. Gösta Ekman

  Ekman, Gösta, 1920–71, psykolog, professor vid Stockholms universitet från 1952.
 8. datakvalitet

  datakvalitet, eller snarare kvalitet hos information, den egenskap hos mät- och observationsprocessen som associeras till respektive data som ett mått på generaliteten av datas sanningshalt och ändamålsenlighet.
 9. test

  test, inom psykologi i första hand prov konstruerade för att mäta prestationer (t.ex. begåvningstest); även, mer allmänt, instrument som syftar till att mäta psykiska funktioner, processer och egenskaper (t.ex. attitydtest, intressetest, minnestest, personlighetstest; se även projektiv testmetod).
 10. validitet

  validite´t subst. ~en ORDLED: val-id-itet-en
  Svensk ordbok