1. propeller

  propeller, anordning för framdrivning av bl.a. fartyg och flygplan.
 2. Bauschingereffekten

  Bauschingereffekten, fenomen som minskar flytspänningen vid plastisk deformation när deformationsriktningen reverseras, vilket t.ex. medför att energiåtgången vid valsning av metall kan minskas.
 3. kyl–värmepumpanläggning

  kyl–värmepumpanläggning, anläggning där man (växelvis) utnyttjar kylalstringen och, vid andra tidpunkter, värmeavgivningen.
 4. tyristor

  tyristor, inom elektroniken en halvledarkomponent uppbyggd som en pnpn-struktur.
 5. broms

  broms, inom maskintekniken allmän benämning på en anordning som helt eller delvis reducerar rörelsehastigheten hos maskiner, fordon och apparater och vid behov också förmår att hålla dem stilla trots verkan av rörelsebefrämjande yttre krafter.
 6. bromssystem

  bromssystem utgörs av själva bromsen och ett manöverorgan för ansättningen och därav beroende bromsverkan, t.ex. en pedal samt även hopkopplingsdon mellan broms och manöverorgan.
 7. geomagnetisk reversion

  geomagnetisk reversion, ändring av det jordmagnetiska fältet 180° så att nordpol blir sydpol, vilket sker med oregelbundna intervall.
 8. geomagnetisk epok

  geomagnetisk epok, geologisk tidsrymd då jordens magnetfält domineras av antingen normal eller reverserad orientering (se geomagnetisk reversion).
 9. reversering

  reversering, omkastning av rotationsriktningen i maskineri, t.ex. valsverk eller fartygs propelleraxel, vilken kan uppnås genom att den primära drivkällan kan stoppas och sedan startas med omkastad rotationsriktning eller med backslag.
 10. Gilbertepoken

  Gilbertepoken, geomagnetisk epok med dominerande reverserad polaritet.