1. revision

  revision, inom juridiken före 1995 överklagande av hovrätts dom till Högsta domstolen.
 2. revision

  revision, inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen.
 3. revision

  revision [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-vis-ion-en
  Svensk ordbok
 4. revisionsberättelse

  revisionsberättelse, årlig skriftlig redogörelse som innehåller resultatet av slutförd revision av t.ex. ett företag.
 5. revisionism

  revisionism, ursprungligen den ståndpunkt som Eduard Bernstein utvecklade i revisionismstriden.
 6. revisionismstriden

  revisionismstriden, benämning på debatten mellan tyska socialister angående marxismens riktighet.
 7. revisionsavställning

  revisionsavställning, inom kärntekniken tillfälligt uppehåll i driften av en kärnreaktor med tillhörande utrustning för översyn, underhåll, ev. ombyggnad samt bränslebyte.
 8. revisionsdomstol

  revisionsdomstol, sådan domstol som i egenskap av överinstans prövar ett överklagat avgörande endast med avseende på rättsfrågor men inte på bevisfrågor.
 9. revisionssekreterare

  revisionssekreterare, benämning på jurist som svarar för beredning och föredragning av mål i Högsta domstolen.
 10. Revisionsrätten

  Revisionsrätten, Europeiska revisionsrätten, The European Court of Auditors, Luxemburg, EU-institution som inrättades 1975 och 1977 inledde sin granskning av övriga institutioners räkenskaper och ekonomiska förvaltning.