1. riktning

  rik`tning subst. ~en ~ar ORDLED: rikt-ning-en
  Svensk ordbok
 2. magnetism

  magnetism, fenomen i kraftfältet kring en magnet.

 3. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 4. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 5. postmodernism

  postmodernism, riktning inom modern filosofi, idédebatt och en rad estetiska verksamheter.
 6. ytspänning

  ytspänning, fysikaliskt fenomen som uppstår i gränsytan mellan två faser beroende på skillnaden i energi mellan molekylerna vid ytan respektive fasens inre.
 7. expressionism

  expressionism, riktning inom 1900-talets bildkonst, arkitektur, litteratur, teater och film.
 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 10. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.