1. risk

  risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa.
 2. risk

  risk subst. ~en ~er ORDLED: risk-en
  Svensk ordbok
 3. risk management

  risk management, verksamhet inom ett företag som syftar till att lokalisera, identifiera och kvantifiera de risker av olika slag som företaget löper och att vidta lämpliga åtgärder för att i görligaste mån reducera eller eliminera dem samt – i den mån så bedöms lämpligt – genom försäkring helt eller delvis överföra dem till annan riskbärare.
 4. subjektiv risk

  subjektiv risk, den del av riskmomentet i en försäkring som betingas av försäkringstagarens psykiska egenskaper.
 5. objektiv risk

  objektiv risk, den del av riskmomentet i en försäkring som inte betingas av försäkringstagarens psykiska egenskaper.
 6. politisk risk

  politisk risk, risk som ett exportföretag löper på grund av möjligheten för plötsliga förändringar i den politiska situationen i användarlandet.
 7. moralisk risk

  moralisk risk, försäkringsterm: den del av den subjektiva risken som betingas av etiska aspekter av försäkringstagarens handlande.
 8. riskor

  riskor, Lactarius, släkte basidsvampar i ordningen Russulales med ca 80 arter i Sverige.
 9. riskanalys

  riskanalys, se risk.
 10. risksociologi

  risksociologi, forskningsinriktning som betonar att människors riskbedömningar alltid måste förstås utifrån deras olika sociala position och kulturella tillhörighet.