1. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 2. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 3. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 4. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 5. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 6. hållbar utveckling

  hållbar utveckling innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna räcker för människor även i framtiden.
 7. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 8. fällning

  fällning, fast substans som uppkommer när två lösningar blandas och dessa reagerar med varandra på sådant sätt att en löslig och en olöslig fraktion bildas.
 9. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 10. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.