1. segregation

  segregation innebär att olika grupper människor bor på olika platser i samma stad.

 2. SEG

  SEG, Society of Exploration Geophysicists , amerikansk förening för främjande av geofysik, särskilt med anknytning till prospektering.
 3. segelklaffar

  segelklaffar, klaffar mellan hjärtats förmak och kamrar.
 4. segmentering

  segmentering, inom marknadsföringen benämning på uppdelning av marknader och/eller målgrupper i undergrupper, segment, som skiljer sig åt i fråga om t.ex. köpbeteende.
 5. segment

  segment, inom marknadsföringen en grupp faktiska eller potentiella kunder (människor, företag eller organisationer) som har valts ut på en marknad med utgångspunkt från t.ex. behov, resurser, lokalisering, köpattityder eller köpsätt.
 6. seghet

  seghet, som teknisk term ett materials förmåga att ta upp last utan att sprickor tillväxer och leder till brott.
 7. segelbåt

  segelbåt, båt som huvudsakligen framdrivs med hjälp av segel.
 8. etnisk segregering

  etnisk segregering, åtskillnad av befolkningsgrupper byggd på uppfattningar om etnicitet och etniska grupper.
 9. segelfartyg

  segelfartyg, handels- eller örlogsfartyg med segel som enda framdrivningskälla.
 10. segling

  segling, konsten och tekniken att förflytta en farkost med hjälp av segel och med vinden som drivkraft.