1. senat

  senat var namnet på den församling som under vissa perioder styrde romerska riket under antiken.

 2. sena

  sena, tendo, bindvävsstruktur, vanligen långsträckt med rundad tvärsnittsyta, som förbinder muskel med skelettstruktur och överför sammandragning (kontraktion) av muskeln till skelettdelen.
 3. senat

  senat är en av de två delarna av parlamentet eller folkförsamlingen i vissa länder. 

 4. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 5. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 6. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.

 7. vaccination

  vaccination, vaccinering, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 8. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 9. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.