1. sikt

  sikt, anordning som delar upp material i olika kornstorlekar.
 2. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.

 3. tillväxt

  tillväxt, ekonomisk tillväxt, ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP).
 4. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 5. monetarism

  monetarismriktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.
 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 8. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 9. konsumtion

  konsumtion, slutlig användning (förbrukning) av varor och tjänster.
 10. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.