1. silt

  silt, kornfraktion som enligt normer för Svenska geotekniska föreningen (SGF) består av partiklar med diametrar mellan 0,002 och 0,06 mm; även benämning på en jordart som till dominerande del innehåller kornfraktionen silt och där lerhalten är mindre än 15 viktprocent.
 2. silt

  silt subst. ~en ORDLED: silt-en
  Svensk ordbok
 3. Silte

  Silte, f.d. församling i Gotlands kommun.
 4. siltit

  siltit, sedimentär bergart som, oberoende av mineralsammansättning, huvudsakligen består av partiklar mellan 0,002 och 0,063 mm stora.
 5. siltsten

  siltsten, finkornig klastisk sedimentär bergart som huvudsakligen består av kantiga till mer eller mindre rundade kvarts- och fältspatspartiklar som är mellan 0,002 och 0,063 mm stora.
 6. cylinderskred

  cylinderskred, rotationsskred, skålskred, vanlig typ av sluttningsrörelse i silt- och lerjordar.
 7. skålskred

  skålskred, massrörelse i silt- och lerjordar, detsamma som cylinderskred.
 8. finjord

  finjord, den del av en jordmassa vars kornstorlek understiger 0,06 mm, dvs. jordmassans silt- och lerpartiklar.
 9. lersten

  lersten, massiv, oskiktad sedimentär bergart som till övervägande del består av ler, med visst inslag av silt och/eller sand.
 10. strömmärke

  strömmärke, mindre avlagrings- eller erosionsform som uppstår när vatten rinner över en sand-, silt- eller lerbotten, t.ex. strömripplar, små erosionsrännor och erosionsgropar.