1. ske

  ske verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: skeende
  Svensk ordbok
 2. skepsis

  skepsis, misstro, tvivel; inom filosofin detsamma som skepticism.
 3. skeleton

  skeleton, vintersport med specialbyggd låg kälke med fasta stålmedar, 100 cm lång, spårvidd 38 cm, vikt 30 kg, på vilken åkaren ligger på mage med huvudet framåt.
 4. skepticism

  skepticism, i allmän mening en tvivlande attityd, i speciell mening en filosofisk åsiktsriktning.
 5. skenäktenskap

  skenäktenskap, vanlig benämning på ett äktenskap som ingås för att uppnå vissa fördelar utan att parterna har för avsikt att leva som äkta makar.
 6. skepp

  skepp, inom sjöfarten benämning med vidsträckt betydelse som sedan länge använts av yrkesfolk, utan hänsyn tagen till rigg eller framdrivningsmedel, t.ex. flaggskepp och slagskepp.
 7. skevning

  skevning, dosering, inom vägbyggnadstekniken en vägs eller järnvägs tvärfall (lutning vinkelrätt mot längdriktningen) i kurvor.
 8. skeppsristning

  skeppsristning, ristad schematisk framställning av skepp, antingen på vikingatida småföremål av trä eller ben eller på en yta av puts eller sten.
 9. skeppsklarering

  skeppsklarering, kontroll av att de fartygshandlingar som krävs av ett lands myndigheter är korrekt upprättade, att de ges till vederbörande myndigheter och att sjöfarts-, lotsnings- och andra av myndigheter debiterade avgifter för fartyget blir erlagda i rätt tid.
 10. skenmål

  skenmål, skenanläggning , anläggning som utförs för att vilseleda motståndaren om ett förbands, en anläggnings etc. läge, gruppering, storlek m.m.