1. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 2. sociolekt

  sociolekt, social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp.
 3. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 4. socialisation

  socialisation, inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en personlighet.
 5. socialpsykologi

  socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.

 6. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 7. socialliberalism

  socialliberalism, åsiktsriktning inom liberalismen som starkare betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda.
 8. socialdarwinism

  socialdarwinism, en överföring av Darwins biologiska teori om kampen för överlevnad och det naturliga urvalet på samhället.
 9. social kontroll

  social kontroll, processer och mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet med rådande regler, normer och värden.
 10. social konstruktivism

  social konstruktivism, se konstruktionism.