1. social

  social, samhällelig, samhälls-, samhällsbildande, relaterad till andra; i utvidgad betydelse omvårdnads-, omsorgs- (t.ex. i termer som socialförsäkring, socialtjänst); ibland också sällskaplig.
 2. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 3. social kontroll

  social kontroll, processer och mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet med rådande regler, normer och värden.
 4. social konstruktivism

  social konstruktivism, se konstruktionism.
 5. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 6. socialisation

  socialisation, inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en personlighet.
 7. socialpsykologi

  socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.

 8. social struktur

  social struktur, den ram av sociala institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster och tillförsäkrar det sociala systemet kontinuitet över tid.
 9. social inlärning

  social inlärning, inlärning av sociala beteenden.
 10. social rörlighet

  social rörlighet, mobilitet , individers byte av position mellan sociala skikt.