1. socialantropologi

  socialantropologi, annan benämning på kulturantropologi.
 2. socialantropologi

  socia`lantropologi subst. ~n äv. ~en ORDLED: soci-al--an-tropo-log-in
  Svensk ordbok
 3. befolkning

  befolkning, invånarna inom ett visst avgränsat område.

 4. funktionalism

  funktionalism, en inriktning inom framför allt brittisk socialantropologi, europeisk etnologi och amerikansk sociologi som lägger tonvikten på analysen av de sociokulturella fenomenens funktion.
 5. antropologi

  antropologi, omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper).

 6. fångarnas dilemma

  fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spelteorin.

 7. reciprocitet

  reciprocitet, ömsesidighet, inom kultur- och socialantropologi främst i samband med utbytestransaktioner i icke-monetära ekonomier, den s.k. gåvoekonomin (se ekonomisk antropologi och gåva).
 8. kulturantropologi

  kulturantropologi, socialantropologi, det vetenskapliga studiet av kultur- och samhällstyper och av människan som kultur- och samhällsvarelse; detta i motsats till fysisk antropologi, studiet av människan som biologisk varelse.
 9. beteendevetenskap

  beteendevetenskap, samlingsterm för de samhällsvetenskaper där individens eller gruppens beteende är ett väsentligt studieobjekt.
 10. lokalsamhälle

  lokalsamhälle, dels ett vetenskapligt analytiskt begrepp, dels en politiskt normativ (oftast positivt värdeladdad) term.