1. evolutionism

  evolutionism, åskådning enligt vilken en utveckling (evolution) från ”lägre” till ”högre” former äger rum eller har ägt rum.
 2. identitet

  identitet, i kultur- och socialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation.
 3. antropologi

  antropologi, omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper).

 4. egalitär

  egalitär, kännetecknad av eller inriktad på jämlikhet.
 5. etnologi

  etnologi, vetenskap som i Sverige omfattar studiet av främst nordisk materiell och social kultur samt folklore.
 6. acefala samhällen

  acefala samhällen, i kultur- och socialantropologin benämning på samhällen utan formell politisk ledning, ibland kallade egalitära.
 7. adoption

  adoption, att uppta en person som sitt eget barn.

 8. primitiva samhällen

  primitiva samhällen, egentligen de första (mänskliga) samhällena.
 9. fältarbete

  fältarbete, forskning utanför den traditionella akademiska miljön.
 10. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.