1. olympiska spelen

  olympiska spelen, OS, internationella idrottstävlingar med antik förebild som sedan 1896 (sommarspelen) och sedan 1924 (vinterspelen) arrangeras vart fjärde år, en olympiads mellanrum, i olika städer i världen.

 2. spel

  spel, i maskinteknisk mening glapp mellan t.ex. axel och nav.
 3. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 4. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 5. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 6. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 7. spel

  spel, benämning på tidsfördriv, vanligen i tävlingsform, för en eller flera personer, utövade efter vissa regler och vanligen med någon sorts hjälpmedel eller rekvisita.
 8. TV-spel

  TV-spel, i allmänt språkbruk benämning på videospel, ett datorspel avsett att kopplas till en TV-apparat, som på sin bildskärm visar spelförloppet.
 9. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 10. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.