1. spontan

  spontan, i vetenskapliga sammanhang: som sker utan yttre påverkan, som äger rum mer eller mindre av sig självt.
 2. spontan fission

  spontan fission, form av radioaktivt sönderfall av tunga atomkärnor utan yttre påverkan.
 3. spontant symmetribrott

  spontant symmetribrott för ett fysikaliskt system föreligger om den underliggande teorin (rörelseekvationerna) är symmetrisk, dvs. invariant under en symmetrioperation, men grundtillståndet eller jämviktstillståndet saknar denna (fulla) symmetri.
 4. spontanism

  spontanism, en skenbart oorganiserad abstrakt stil, som från omkring 1950 började göra sig gällande inom framför allt måleri och teckning: formerna utvecklas utan närmare föregående planering och medveten kontroll vid tillkomsten.
 5. spontan

  sponta´n adj. ~t ORDLED: spont-an
  Svensk ordbok
 6. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 7. abort

  abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

 8. spontan magnetism

  spontan magnetism, permanent magnetisering som förekommer hos vissa material, t.ex. järn, utan att ett magnetiskt fält lagts på utifrån.
 9. spontan emission

  spontan emission, en exciterad atoms eller atomkärnas utsändande, utan yttre påverkan av strålningsfält eller annan störning, av strålning, vanligtvis elektromagnetisk sådan (fotoner).
 10. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.