1. STA

  STA, förkortning för Svenska Tobaks AB, se Tobaksbolaget.
 2. sta

  sta adv.
  Svensk ordbok
 3. -stad

  -stad, - sta, ortnamnsefterled.
 4. Stanzerna

  Stanzerna , italienska le Stanze Vaticane, påvlig rumssvit i Vatikanen, utsmyckad med fresker av Rafael och hans medhjälpare 1509–11.
 5. statsbidrag

  statsbidrag, anslag av statsmedel som utgår till kommuner och till olika enskilda verksamheter.
 6. statsmakt

  statsmakt, den suveräna staten som maktorgan.
 7. standert

  standert, mindre befälstecken ombord på framför allt örlogsfartyg.
 8. stapelfiber

  stapelfiber, fiber med sådan längd och övriga egenskaper att den tillsammans med likartade fibrer genom en spinnprocess kan ordnas och bilda ett garn.
 9. statshydrolog

  statshydrolog, tjänstetitel vid SMHI för hydrolog som avlagt grundexamen vid universitet eller teknisk högskola.
 10. stack

  stack, inom datalogi en abstrakt datatyp som består av en mängd element där nya element kan tillkomma och gamla tas bort enligt regeln ”sist in, först ut”.