1. struktur

  struktur, i allmän bemärkelse de inbördes relationer och sammanhang som råder mellan delarna i en helhet, med andra ord det sätt på vilket en helhet är uppbyggd av sina element.
 2. strukturalism

  strukturalism, de teorier och metoder inom olika vetenskapliga ämnen som utgår från att enskilda element inte kan analyseras isolerat eftersom de är bestämda av bredare regelbundenheter och mönster; verkligheten är strukturerad.
 3. strukturell lingvistik

  strukturell lingvistik, strukturlingvistik, språkvetenskap som ser språk som system av enheter eller strukturer på olika nivåer.
 4. social struktur

  social struktur, den ram av sociala institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster och tillförsäkrar det sociala systemet kontinuitet över tid.
 5. kemisk struktur

  kemisk struktur, det tredimensionella arrangemanget av atomerna i molekyler, molekyljoner och metallkomplex.
 6. strukturfunktionalism

  strukturfunktionalism, en övergripande sociologisk teori, utvecklad av Talcott Parsons, som anger de allmänna funktioner som behövs för att ett socialt system skall kunna bestå.
 7. strukturomvandling

  strukturomvandling, process genom vilken resurser omfördelas mellan olika sektorer av ekonomin.
 8. strukturrationalisering

  strukturrationalisering, strukturanpassning, effektivisering av en hel bransch eller en nationell ekonomi.
 9. struktur

  struktu´r subst. ~en ~er ORDLED: strukt-ur-en
  Svensk ordbok
 10. strukturformel

  strukturformel är en bild som visar hur atomerna är bundna till varandra i en molekyl.