1. symptom

  symptom se symtom
  Svensk ordbok
 2. symtom

  symtom, symptom, subjektivt symtom, sjukdomsyttring som uppfattas av den sjuke, dvs. ett obehag eller lidande som sjukdomen framkallar.
 3. hallucination

  hallucination, upplevelse av sinnesintryck (varseblivning, perception) utan motsvarande sinnesretning.
 4. DAMP

  DAMP, Deficits in Attention, Motor control and Perception, diagnos som tidigare användes i Norden för svårigheter med koncentration i kombination med motoriska svårigheter och/eller perceptuella svårigheter.

 5. Deficits in Attention, Motor control and Perception

  Deficits in Attention, Motor control and Perception, DAMPdiagnos som tidigare användes i Norden för svårigheter med koncentration i kombination med motoriska svårigheter och/eller perceptuella svårigheter.

 6. asymtomatisk

  asymtomatisk, egentligen ’utan symtom’, benämning på tillstånd eller sjukdom som förlöper helt tyst, utan sjukdomstecken.
 7. Xylella

  Xylella, släkte gramnegativa, stavformiga bakterier i familjen Xanthomonadaceae.
 8. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.
 9. paranoia

  paranoia, intensiva känslor och tankar relaterade till förföljelse, hot, eller konspiration; den vanligaste formen av vanföreställning.

 10. missbrukarvård

  missbrukarvård, vård och behandling av personer som använder alkohol och/eller narkotika i sådan omfattning att de blir beroende och/eller får medicinska, psykiska eller sociala skador.