1. term

  term, fackterm, ord eller uttryck med fastställd definition i en viss terminologi.
 2. term

  term, i matematiken en storhet förbunden med andra storheter genom plus- eller minustecken.
 3. term

  term, i den traditionella logiken ursprungligen benämning på subjektet eller predikatet i ett kategoriskt omdöme (påstående).
 4. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 5. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 6. termometer

  termometer, instrument för mätning av temperatur.
 7. termisk

  termisk, sägs en substans eller företeelse vara som avser eller beror på temperaturen.
 8. termiter

  termiter, Isoptera, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 2 300 arter, de flesta i tropiska–subtropiska områden, endast två arter i Sydeuropa.

 9. termoklin

  termoklin, temperatursprångskikt , skikt i hav eller sjö där temperaturen ändras mycket inom ett litet djupintervall.
 10. termonukleär reaktion

  termonukleär reaktion, kärnreaktion som åstadkoms genom hög temperatur (flera miljoner grader) hos de ämnen som reagerar med varandra.