1. test

  test, annan benämning, särskilt allmänt språkbruk, på medicinska analysprocedurer som utförs på blodprov m.m., t.ex. HIV-test.
 2. test

  test, statistiskt test, procedur vid statistisk hypotesprövning, där man undersöker om gjorda observationer är förenliga med en viss hypotes.
 3. test

  test, inom psykologi i första hand prov konstruerade för att mäta prestationer (t.ex. begåvningstest); även, mer allmänt, instrument som syftar till att mäta psykiska funktioner, processer och egenskaper (t.ex. attitydtest, intressetest, minnestest, personlighetstest; se även projektiv testmetod).
 4. test

  2test [te´st el. tes´t] subst. ~en ~ar ORDLED: test-en
  Svensk ordbok
 5. test

  1test subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: test-et
  Svensk ordbok
 6. F-test

  F-test, statistiskt test (uppkallat efter R.A. Fisher) för att pröva om två variansskattningar kan tänkas skatta samma teoretiska varians.
 7. V-test

  V-test, statistiskt test för cirkulära data, avsett att pröva om observerade riktningar är likformigt fördelade i en cirkels alla riktningar eller om de indikerar en ansamling i en given riktning.
 8. t-test

  t-test, statistiskt test som används när man vill pröva om normalfördelade mätresultat är förenliga med ett hypotetiskt förväntat värde.
 9. Bunnells test

  Bunnells test , antikroppsprov för påvisande av körtelfeber, se Paul–Bunnells test.
 10. psykologiskt test

  psykologiskt test, instrument för att mäta eller uppskatta någons personlighet, egenskaper, begåvning, anlag och färdigheter.