1. testa

  tes`ta verb ~de ~t ORDLED: test-ar SUBST.: testande, testning; 1test
  Svensk ordbok
 2. testator

  testator, testamentsgivare, dvs. den som upprättar testamente.
 3. testamente

  testamente, en persons förordnande för dödsfalls skull om sin kvarlåtenskap.
 4. testakten

  testakten, engelska test act, benämning på en lag som krävde uppslutning bakom den officiella protestantiska religionen för erhållande av statliga ämbetsposter, införd i Skottland 1567, i England 1673 och på Irland 1704.
 5. testamentsexekutor

  testamentsexekutor, den som i testamente blivit utsedd att i stället för arvingar och universella testamentstagare förvalta testators dödsbo.
 6. testationsbehörighet

  testationsbehörighet, en persons behörighet att genom testamente själv förordna om sin kvarlåtenskap, bl.a. gäller att personen ska ha fyllt 18 år.
 7. testamentsbevakning

  testamentsbevakning, tidigare en skyldighet för testamentstagare som ville göra sin rätt gällande att bevaka testamentet vid domstol inom sex månader efter det att han fått kännedom om testators död och det till hans förmån gjorda förordnandet.
 8. testator

  testa`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: test-at-or-er
  Svensk ordbok
 9. testabel

  testa´bel adj. ~t testabla ORDLED: test-abel
  Svensk ordbok
 10. testamentarisk

  testamenta´risk adj. ~t ORDLED: testa-ment-ar-isk
  Svensk ordbok