1. tetraeder

  tetraeder, i geometrin en kropp i rummet begränsad av fyra plana sidoytor.
 2. metan

  metan, sumpgas, gruvgas, CH 4, en färg- och luktlös gas som kondenserar vid −164 °C.
 3. tetraeder

  tetrae´der subst. ~n tetraedrar ORDLED: tetra-edr-ar
  Svensk ordbok
 4. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 5. platonska kroppar

  platonska kroppar, benämning på de konvexa regelbundna polyedrarna, tetraedern, kuben, oktaedern, dodekaedern och ikosaedern, omnämnda av Platon i dialogen ”Timaios”.
 6. optisk aktivitet

  optisk aktivitet, optisk vridningsförmåga , egenskapen hos vissa ämnen att vrida polarisationsplanet hos planpolariserat ljus.
 7. silikater

  silikater, omfattande oorganisk grupp av kemiska föreningar mellan kisel och syre.
 8. AB Tetra Pak

  AB Tetra Pak, Lund, ett av världens ledande företag inom området förpackningssystem för flytande livsmedel.
 9. koordinationstal

  koordinationstal, inom den kemiska bindningsläran och strukturkemin det antal atomer som i ett givet atomförband binds till en viss utgångsatom.
 10. geometri

  geometri är en gren av matematiken.