1. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 2. tidigmodern tid

  tidigmodern tid, en sedan 1990-talets början vanlig benämning på den epok som faller mellan början av nya tiden ca 1500 och franska revolutionen 1789.
 3. tidvatten

  tidvatten, ebb och flod, periodiska rörelser i havet, i jorden (se tidjord) och i atmosfären (atmosfäriskt tidvatten) vilka beror på månens och solens dragningskraft.
 4. historisk tid

  historisk tid, den tid från vilken det är möjligt att rekonstruera ett historiskt skeende utifrån skriftliga källor (jämför förhistoria).
 5. tidszon

  tidszon, område på jorden inom vilket samma normaltid tillämpas.
 6. förklassisk tid

  förklassisk tid, arkaisk tid, i Greklands historia perioden från den historiska tidens början fram till den klassiska epoken, dvs. ca 700–480 f.Kr.
 7. tideräkning

  tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara perioder för att inrätta tillvaron.

 8. tidning

  tidning, periodisk publikation, se dagstidning.
 9. Ny Tid

  Ny Tid, socialdemokratisk tidning, utgiven i Göteborg 1892–1966, från 1899 med sex (periodvis sju) nummer per vecka (endagstidning 1964).
 10. tidegärd

  tidegärd, tidebön, korbön, officium, liturgisk term för dagliga bönetider, förrättade i en bestämd ordning på fastställda tider.