1. tillväxt

  tillväxt, ekonomisk tillväxt, ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP).
 2. Till Eulenspiegel

  Eulenspiegel( Ulspegel, Ulenspegel), Till, titelperson i en folkbok författad av Hermann Bote och tryckt 1510–11.
 3. tillväxtteori

  tillväxtteori, olika ekonomiska teorier för att förklara ekonomisk tillväxt.
 4. tillrinningsområde

  tillrinningsområde, uppsamlingsområde för vatten till exempelvis en brunn, en sjö eller ett vattendrag.
 5. tillstyrkan

  tillstyrkan, yttrande med förslag till godkännande beslut i samband med beredning av ett ärende.
 6. tillväxtfaktorer

  tillväxtfaktorer, kroppsegna proteiner som hos människan och djur utövar hormoneffekter som befordrar cellers delning, differentiering och aktiviteter.
 7. tillväxthormon

  tillväxthormon, engelska growth hormone (GH), somatotropin, proteinhormon som hos människa och ryggradsdjur bildas i hypofysens framlob; det stimulerar tillväxt och påverkar ämnesomsättningen.

 8. tillförlitlighet

  tillförlitlighet, kvalitetsdimension hos ett system som speglar dess förmåga att fungera på ett tillfredsställande sätt med ett minimum av störningar, fel och reparationer.
 9. tillverkningsindustri

  tillverkningsindustri, den del av industrisektorn som omfattar ren råvaruförädling eller ”varuproduktion i egentlig mening”.
 10. tillsynslärare

  tillsynslärare, tidigare benämning på innehavare av arvodestjänst som biträdande skolledare i grundskola med uppgift att biträda rektor i ledningen av skolans verksamhet.