1. tillse

  till`se verb tillsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: till--ser SUBST.: tillseende; tillsyn
  Svensk ordbok
 2. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 3. justitieombudsman

  justitieombudsman, JO, titeln för envar av riksdagens ombudsmän.
 4. djurplågeri

  djurplågeri, brott mot allmän ordning som enligt brottsbalken innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, vanvård eller på annat sätt otillbörligen utsätter djur för lidande.
 5. triage

  triage, medicinsk snabb förstahandsbedömning av skadade och sjuka på en katastrofplats eller ett akutintag.
 6. Jämställdhetsnämnden

  Jämställdhetsnämnden, tidigare statlig nämnd, inrättad 1979, med uppgift att jämte dåvarande Jämställdhetsombudsmannen tillse att jämställdhetslagen efterlevdes.
 7. fördelare

  fördelare, komponent i förbränningsmotorer med tändstift (inkluderande vanliga bensinmotorer).
 8. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, 1999–2008 statlig myndighet med uppgift att tillse att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekom samt förebygga och motverka homofobi.
 9. kärnenergisäkerhet

  kärnenergisäkerhet, begrepp som rör säkerheten framför allt i kärnkraftverk, men även i andra anläggningar där kärnenergi frigörs och utnyttjas.
 10. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.