1. tonalit

  tonalit, grå, magmatisk bergart bildad på stort djup i jordskorpan och som huvudsakligen består av mineralen kvarts och plagioklas samt biotit och amfiboler.
 2. tonalitet

  tonalitet, kvalitet inom ett tonförråd som kännetecknas av att tonföljder och klanger ingår i ett system av inbördes funktionella relationer, med utgångspunkt i en centralton.
 3. tonalitet

  tonalite´t subst. ~en ORDLED: ton-al-itet-en
  Svensk ordbok
 4. sur bergart

  sur bergart, magmatisk bergart med hög halt av kiselsyra (mer än 66 viktprocent).
 5. haparandasviten

  haparandasviten, samlingsnamn för en grupp djupbergarter i Norrbottens län, huvudsakligen tonaliter och granodioriter (”haparandagranit”), men även gabbror och dioriter ingår.
 6. jörnsviten

  jörnsviten, sammanfattande benämning på de äldsta djupbergarterna i Skelleftefältets svekofenniska berggrund.
 7. dacit

  dacit, finkornig, mellan­grå, oftast massformig och porfyriskt utbildad, sur vulkanisk bergart, vilken sammansättningsmässigt motsvarar djupbergarterna granodiorit och tonalit.
 8. bergartsassociation

  bergartsassociation, grupp av magmatiska bergarter vilka uppträder tillsammans i såväl tid som rum och vilka dessutom har kemiska och mineralogiska karaktärer som antingen är konstanta eller varierar regelbundet från en bergart till en annan inom gruppen.
 9. urberg

  urberg, i vid mening den berggrund som bildades under prekambrium, dvs. före kambrium, för mer än 542 miljoner år sedan.
 10. Franz Liszt

  Liszt, Ferenc ( Franz), född 22 oktober 1811, död 31 juli 1886, ungersk tonsättare, pianist och pedagog.