1. tonart

  tonart, benämning på ett tonsläkte inom dur och moll-systemet eller ett modus (t.ex. bland kyrkotonarterna) med angivande av dess bestämda plats i tonsystemet.
 2. tonarm

  to`narm subst. ~en ~ar ORDLED: ton--arm-en
  Svensk ordbok
 3. tonart

  to`nart subst. ~en ~er ORDLED: ton--art-en
  Svensk ordbok
 4. b-tonart

  b-tonart, musikterm: tonart med ♭-förtecken (F-dur, B-dur, Ess-dur osv.).
 5. mixolydisk tonart

  mixolydisk tonart, benämning på dels en antik grekisk tonart, som frånsett den översta tonen bestod av två likadant uppbyggda fyrtonsgrupper med a som gemensam ton, motsvarande (i fallande ordning) våra tonbokstäver e-d-c-b-a-g-f-e, dels den sjunde tonarten i det på 800-talet uppställda systemet av kyrkotonarter, dvs. tonerna g-a-h-c-d-e-f-g, som skiljer sig från durskalan endast genom att den sjunde tonen ligger ett heltonssteg under grundtonen.
 6. lydisk tonart

  lydisk tonart, benämning på dels en antik grekisk tonart bestående av två likadant uppbyggda fyrtonsgrupper, motsvarande (i fallande ordning) våra tonbokstäver f-e-d-c-b-a-g-f, dels den femte tonarten i det på 800-talet uppställda systemet av kyrkotonarter, dvs. tonerna f-g-a-h-c-d-e-f, som skiljer sig från durskalan på f genom den fjärde tonen, h, som bildar en överstigande kvart (tritonus) mot grundtonen.
 7. jonisk tonart

  jonisk tonart, benämning dels på en antik grekisk tonart, dels på en av Henricus Glareanus 1547 införd skaltyp, identisk med C-durskalan, en utbyggnad av kyrkotonartssystemet (se kyrkotonart), som i realiteten innebar ett teoretiskt erkännande av dur-tonarten (moll kallades eolisk).
 8. ton

  ton, ljud som uppstår ur regelbundna och snabba lufttrycksväxlingar (svängningar), vilka genereras av t.ex. en sträng, en luftpelare i en pipa eller ett membran.
 9. ton

  ton, ickemetriska enheter för vikt (massa) i Brittiska samväldet (UK) och i USA: 1 ton (UK) = 1 long ton (US) ≈ 1 016,047 kilogram och 1 ton (US) ”short ton” ≈ 907,1847 kilogram.
 10. ton

  ton, internationell metrisk enhet för vikt (massa) med beteckningen t. 1 ton = 1 000 kilogram.