1. topograf

  topogra´f subst. ~en ~er ORDLED: topo-graf-en
  Svensk ordbok
 2. topografi

  topografi, detaljbeskrivning av en ort eller ett område i text, bild eller kartform med huvudvikt vid terräng, avrinning, vegetation, bebyggelse och kommunikationer.
 3. topografisk anatomi

  topografisk anatomi, läran om organens och de olika strukturernas inbördes lägen i kroppens olika delar.
 4. topografisk karta

  topografisk karta, karta som visar terrängens lutnings- och höjdförhållanden med höjdkurvor (förr med backstreck), samt bl.a. vägnät, bebyggelse, avrinningsförhållanden och skogsmark.
 5. Topografiska kåren

  Topografiska kåren, militär kår inrättad 1831 för att fortsätta den topografiska kartläggningen av Sverige som inleddes 1805 av Fältmätningskåren.
 6. Topografisk karta över Sverige

  Topografisk karta över Sverige, rikstäckande kartserie som gavs ut 1954–79.
 7. topografi

  topografi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: topo-graf-in
  Svensk ordbok
 8. topografisk

  topogra´fisk adj. ~t ORDLED: topo-graf-isk
  Svensk ordbok
 9. Antikvarisk-topografiska arkivet

  Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA, det centrala arkivet för svensk kulturmiljövård och antikvarisk forskning, knutet till myndigheten Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, tidigare också till Vitterhetsakademien.
 10. Rodolfo Lanciani

  Lanciani, Rodolfo, 1846–1929, italiensk arkeolog och topograf, professor vid universitetet i Rom 1878–1927.