1. trad

  trad, handelsväg, linjen ett lastfartyg trafikerar.
 2. trad

  trad subst. ~en ~er ORDLED: trad-en
  Svensk ordbok
 3. trader

  trader, person som handlar med värdepapper.
 4. tradjazz

  tradjazz, traditionell jazz, sedan 1940-talet benämning på äldre jazzstilar som New Orleans- och dixielandjazz.
 5. trading

  trading, finansterm för bl.a. handel i värdepapper, valutor och råvaror.
 6. trade dollar

  trade dollar, handelsmynt speciellt utgivet för handel i Östasien.
 7. Trade Mark

  Trade Mark, TM, markering (™) som i anslutning till namnet på en vara innebär att namnet utgör ett varumärke som är skyddat genom registrering eller inarbetning på marknaden och som inte får utnyttjas av utomstående som varubenämning.
 8. traditionsprincipen

  traditionsprincipen, princip inom juridiken som innebär att den som köpt ett föremål inte får något skydd gentemot säljarens fordringsägare förrän föremålet överlämnats (traderats) till honom.
 9. traditionshistoria

  traditionshistoria, traditionshistorisk metod , ett sätt att utforska traditionstexters tradering och användning, från deras gripbara tillblivelse, genom omformningar, preliminära nedteckningar och omredigeringar fram till deras slutgiltiga fixering i en definitiv skrift.
 10. traditionsdominant

  traditionsdominant, företeelse inom en bygds folklore med dominerande ställning i lokaltraditionen.