1. protozoer

  protozoer, ”encelliga djur”, ”urdjur”, Protozoa, föråldrat men ofta använt samlingsnamn på encelliga organismer som tidigare räknades till djurriket men som numera förs till riket Protoctista.
 2. dikotomi

  dikotomi, inom samhällsvetenskaperna: variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier.
 3. Cypernfrågan

  Cypernfrågan, den politiska och militära konflikten kring Cypern sedan Turkiet i Lausannefördraget 1923 tvingats avträda ön till Storbritannien.

 4. tillväxt

  tillväxt, ökning av individers, organs eller cellers volym, vikt, storlek eller antal orsakad av ökning av cellantal, cellvolym och extracellulärt material (hos djur kalciumsalter i skelett, kollagen i bindväv).
 5. rovdjur

  rovdjur, Carnivora, ordning däggdjur med ca 290 nu levande arter (för indelning i underordningar, familjer och underfamiljer se textruta).

 6. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 7. Zenons paradoxer

  Zenons paradoxer, filosofiska resonemang hos den grekiske tänkaren Zenon från Elea.
 8. dikotomi

  dikotomi, i logiken och matematiken särskilt delning av en klass (eller mängd) i två tillsammans uttömmande och varandra uteslutande delklasser (eller delmängder), dvs. så att varje element i den ursprungliga klassen ingår i en av delklasserna men inget ingår i båda.
 9. dikotomi

  dikotomi, inom botaniken: detsamma som gaffelgrening, den enklaste förgreningstypen hos kärlväxter.
 10. fiktion

  fiktion, inom estetik och litteraturteori en sats eller text som inte påstår eller hävdar det som den (tolkad i bokstavlig mening) utsäger.