1. tyngdacceleration

  tyngdacceleration, den acceleration g med vilken en kropp i vila vid havsytans nivå börjar att falla i vakuum på grund av tyngdkraften. g varierar med latituden ϕ enligt en internationellt antagen formel
  g=9,780 327·(1+0,005 279 0414·sin 2 ϕ+
  +0,000 023 2718·sin 4 ϕ+
  +0,000 000 1262·sin 6 ϕ) m/s 2.
  Jämför tyngd.
 2. tyngdacceleration

  tyng`dacceleration subst. ~en ORDLED: tyngd--ac-celer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.
 4. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 5. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 6. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 7. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 8. fritt fall

  fritt fall talar man om när ett föremål faller rakt ned mot marken.
 9. fysikalisk pendel

  fysikalisk pendel, ursprungligen reglermekanism i ur, som även använts vid studier och mätning av tyngdaccelerationen, förhållandet tung/trög massa m.m.
 10. pendel

  pendel, en fast kropp upphängd så att den kan svänga fritt kring ett stabilt jämviktsläge.