1. tyngdacceleration

  tyngdacceleration, den acceleration g med vilken en kropp i vila vid havsytans nivå börjar att falla i vakuum på grund av tyngdkraften. g varierar med latituden ϕ enligt en internationellt antagen formel
  g=9,780 327·(1+0,005 279 0414·sin 2 ϕ+
  +0,000 023 2718·sin 4 ϕ+
  +0,000 000 1262·sin 6 ϕ) m/s 2.
  Jämför tyngd.
 2. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.
 3. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 4. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 5. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 6. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 7. fysikalisk pendel

  fysikalisk pendel, ursprungligen reglermekanism i ur, som även använts vid studier och mätning av tyngdaccelerationen, förhållandet tung/trög massa m.m.
 8. pendel

  pendel, en fast kropp upphängd så att den kan svänga fritt kring ett stabilt jämviktsläge.
 9. fritt fall

  fritt fall talar man om när ett föremål faller rakt ned mot marken.
 10. vattenpotential

  vattenpotential, vattnets fria energi per volymenhet.