1. uncialskrift

  uncialskrift, romersk bokskrift, uppkommen ca 150 e.Kr.
 2. uncial

  uncia´l subst. ~en ~er ORDLED: unci-al-en
  Svensk ordbok
 3. insulär skrift

  insulär skrift, övergripande benämning på den skrift som skrevs på de brittiska öarna från (troligen) 400-talet fram till 900-talet och delvis under ytterligare några århundraden.
 4. Codex argenteus

  Codex argenteus, Silverbibeln, en mycket värdefull prakthandskrift från 500-talets början, med silver- och guldskrift på purpurfärgat pergament.
 5. italiensk halvkursiv

  italiensk halvkursiv, benämning på den till bokskrift stiliserade kursivskrift som skrevs i mellersta och norra Italien på 700-talet och kanske under en del av 600-talet och som efter hand undanträngde uncial- och halvuncialskrifterna; den ersattes i sin tur av den karolingiska minuskeln.
 6. bokstavsform

  bokstavsform, skrifttecknens olika linjemönster.
 7. merovingisk skrift

  merovingisk skrift, benämning dels på all den skriftlighet som ca 550–800 förekom i frankerriket, dels, speciellt och riktigare, på den skrift som utformades i det kungliga merovingiska kansliet och som fick användning även som privat skrift och bokskrift.
 8. paleografi

  paleografi, vetenskapen om skriftens utveckling och användning i äldre tid samt läsning och tolkning av handskrifter, särskilt medeltida.
 9. uns

  uns subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: uns-et
  Svensk ordbok