1. uncialskrift

  uncialskrift, romersk bokskrift, uppkommen ca 150 e.Kr.
 2. gotisk skrift

  gotisk skrift, benämning på den skrift som skrevs i hela det latinska europeiska kulturområdet under medeltiden ungefär från mitten av 1100-talet och framåt.
 3. epigrafik

  epigrafik, inskriftsforskning, den vetenskapsgren som har inskrifter, deras läsning, tolkning och publicering, som sitt verksamhetsfält.
 4. insulär skrift

  insulär skrift, övergripande benämning på den skrift som skrevs på de brittiska öarna från (troligen) 400-talet fram till 900-talet och delvis under ytterligare några århundraden.
 5. kursivskrift

  kursivskrift, tidigare kurrentskrift, inom paleografin beteckning för den löpande, vanligast åt höger lutande skrift som var bruksskriftens snabbaste och samtidigt mest extrema uttrycksform.
 6. karolingisk skrift

  karolingisk skrift, bok- och i någon mån urkundsskrift som brukades i det latinska kulturområdet från ca 800 till omkring mitten av 1100-talet och som ersatte de tidigmedeltida skrifter som tidigare var i bruk.
 7. halvuncialskrift

  halvuncialskrift, senantikens sista bokskrift.
 8. bokstavsform

  bokstavsform, skrifttecknens olika linjemönster.
 9. västgotisk skrift

  västgotisk skrift, traditionell benämning på den skrift som skrevs i Spanien från ungefär mitten av 500-talet till och med 1100-talet.
 10. bokskrift

  bokskrift, typ av handskrift, använd under antiken och medeltiden främst för utskrift av böcker; inom paleografin benämning på en skrift som, i en viss motsats mot bruksskrift, ”handstil”, strävar efter regelbundenhet, fasthet i formen, klar läslighet och representation.