1. ontologi

  ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.
 2. implicit

  implicit, underförstådd, icke utsagd.
 3. variabel

  variabel, i matematiken storhet som tänks variera.
 4. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.
 5. strategi

  strategi, läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden.
 6. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 7. modus

  modus, kategori i verbböjningen.
 8. tvångsäktenskap

  tvångsäktenskap, tvångsgifte, äktenskap för vilket det saknas samtycke från minst en av parterna. 

 9. accept

  accept, i fråga om avtal: rättshandling genom vilken ett lämnat anbud antas i tid och utan några som helst förändringar (s.k. ren).
 10. homofoni

  homofoni, term inom musikvetenskapen.